شاخص خوب در پژوهش

می گوینـد: روزی شـاه عبـاس از وزیـر خـود پرسیـد: ” امسال اوضـاع

اقتصـادی کشـور چگونـه است؟”وزیـر گفت: ” الحمداللـه به گونـه ای است

 که تمـام پینه دوزان توانستنـد به زیـارت کعبـه رونـد!”شـاه عبـاس

گفت:” نـادان! اگـر اوضـاع مالـی مـردم خـوب بود می بایست کفاشـان

به مکــه می رفتند نه پینه‌دوزان… ، چون مردم نمی توانند کفش بخرند

 ناچار به تعمیرش می پردازند!!  بررسی کن و علت آن را پیدا نما تا کار

را اصلاح کنیم.

/ 3 نظر / 21 بازدید
زمزمه هاي مددكار جوان

بسيار تامل برانگيز بود.مرسي

علی امین زاده

دید مدیریتی یعنی این: پیدا کردن مشکل نه ماستمالی کردن و مقصر ساختن!

مجتبی درویشی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

جالب بود. سپاس. قابل توجه همه عزیزان مسئول.