خوش بینی

گویند تعبیر های ما دنیای ما را شکل داده و آن را دگرگون

می کند. انتخاب با خود ماست ما هم می توانیم تعبیر های

 منفی انتخاب کنیم و هم تعبیر های مثبت.وقتی ما حق انتخاب

 داریم پس بهتر است نگاهها و برداشت های مثبت  را انتخاب

 کنیم. ریچارد باخ می گوید:

 آنچه کرم ابریشم تراژدی  می نامد

خداوند آن را پروانه می خواند!

/ 0 نظر / 13 بازدید