آسایش یا آرامش

گویند انسانها دو دسته اند: عده ای دنبال آسایش اند و عده ای دیگر

دنبال آرامش.ثابت شده است آنان که دنبال آسایش اند لزومأ به آرامش

نمی رسند اما آنان که به دنبال آرامش اند به آسایش خواهند رسید.

/ 2 نظر / 15 بازدید
پیام

http://mostafaforoutan.persianblog.ir/

پیام

انسان ها دنبال هر چیزی که بروند بهش نمی رسند.اگر موازی با زندگی در حرکت باشیم همه چیز انسان را احاطه می کند از جمله آرامش.