نتیجه رفتار و افکار

همه ما می دانیم در این دنیای پهناور هر عملی را عکس

 العملی است .رفتار مثبت و شایسته نتیجه خوب و اقدام

ناشایست و منفی نتیجه ناگواری دارد اما گاهی فراموش

می کنیم.امروز ما نتیجه افکار،اعمال و تصمیمات دیروز ماست.

هیچ کس از نتیجه خوب یا بد اعمال خود نمی تواند فرار کند.باز

 به قول شاعر چو بد کردی مباش ایمن ز آفات،که واجب شد

طبیعت را مکافات .بر عکس این شعر هم کاملأ درست است.

وقتی خوبی کردی به زودی خوبی خواهی دید. امروزه ریشه

تمام بی عدالتی های اجتماعی،زورگویی،ظلم و نادیده گرفتن

حقوق دیگران ریشه در این افکارغافلانه دارد که من مجازات

نمی شوم،یا من زرنگی کردم یا من بیشتر می فهمم و ....

 در نهایت:  این جهان کوه است و فعل ما ندا

                 سوی ما آید ندا ها را صدا

/ 0 نظر / 18 بازدید