عادت و ندیدن

کریشنامورتی می گوید:اگر شما نزدیک یک رودخانه زندگی کنید، پس از

 گذشت چند روز، دیگر صدای آب را نمی شنوید و یا اگر تصویری در درون

اتاق خود داشته باشید که هر روز آنرا ببینید، پس از گذشت یک هفته

دیگر  آنرا نمی بینید. این امر در مورد کوهستانها، دره ها، درختان و

همچنین اقوام، شوهر و زنتان نیز صادق است. 

با عنایت به مطالب فوق ضروری است تا چاره ای اندیشه شود تا بتوانیم

 زیباییهای طبیعت و زندگی را هر روز دیده و خالق هستی را هر لحظه

هزاران شکر گوییم.

/ 0 نظر / 16 بازدید