تعطیلی افکار

هوای تهران آلوده است مواظب باشیم افکارمان آلوده نباشد.

همانقدر که آلودگی هوا برای جسم ضرر دارد بیشتر از آن آلودگی افکار

برای روان انسانها و پویایی جامعه و در نهایت سلامت اجتماعی مضر

است. شاید گاهی اوقات تعطیلی افکار همانند تعطیلی مدارس در کاهش

آلودگی اذهان عمومی موثر باشد!

/ 0 نظر / 15 بازدید