اشکی و لبخندی

من نمی خواهم اندوه قلبم را با شادی اقبال دیگران عوض کنم و نه خشنود

 می شدم که اشکم را  اگر از اعماق وجودم  سرچشمه می گیرد آرام

سازم. آرزوی قلبی من است که همه زندگی ام در این جهان؛ جز اشک و

 لبخند نباشد!

 اشکی که قلبم را پاک می کند و اسرار زندگی و رموزاتش را برایم آشکار

 می سازد.لبخندی که مرا به دوستان و رفیقانم نزدیکتر می کند.

جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 15 بازدید