کلامی زیبا از مادر ترزا

در پایان زندگی، از روی تعداد مدرک هایی که گرفته ایم، میزان مالی که

اندوخته ایم و کار های بزرگی که به انجام رسانده ایم، در باره ی ما

داوری نخواهد شد، بلکه از ما خواهند پرسید: آیا گرسنه ای را سیر

کردی؛ برهنه ای را لباس پوشاندی و بی خانه ای را پناه بخشیدی؟

گرسنه ی نه فقط لقمه نان که گرسنه ی عشق، برهنه ی نه فقط از

تن پوش که برهنه ی از عزت و احترام انسانی و بی خانه ای نه فقط

از خشت و گل که بی خانمان به سبب طرد و رانده شدن.مادر ترزا

 
/ 0 نظر / 21 بازدید