معنای آزار دیگران

وقتی دیگران آزارتان می دهند یا نومیدتان می کنند معنایش چیست ؟

 چون دیگران نیز فرزندان پروردگارند ، نمی توانند موجب شکست ، یأس ،

 تحقیر و یا شرمندگی ما بشوند . شاید هنگامیکه از سر راهمان

می گذشتند لغزیده باشند . اما آنها نیز فرزندان خدا هستند، فرزندانی

که موقتأ راه خود را گم کرده اند . به این دلیل سر راه ما قرار گرفتند که

 به دعای خیر ما نیاز داشتند .آنها هر کاری بکنند یا نکنند ، وجودشان

مانع از پیشرفت و کامیابی ما نمی شود .آنها موهبت ما را از دستمان

نمی گیرند ، زیرا قادر به این کار نیستند . حتی اگر چنین به نظر برسد

که اندک مدتی آزارمان داده اند ، بنا به مشیت الهی بر سر راهمان قرار

گرفته اند.دلیل این که گاه مردم ما را می آزارند این است که روح آنها

توجه الهی و دعای خیر ما را می جوید . اگر برای آنها برکت و آمرزش

بطلبیم ، دیگر آزارمان نمی دهند . از زندگیمان بیرون می روند و خیر .

صلاحشان را جایی دیگر می یابند . کاترین پاندر

سعدی رحمه الله نیز در اهمیت رعایت حقوق مردم می فرمایند:

خدا را بر آن بنده بخشایش است

که خلق از وجودش در آسایش است!

/ 0 نظر / 16 بازدید