مروری بر دیدگاه زیست شناختی در انحرافات

1- برخی از صاحبنظران بر این باورند که عوامل شناختی مانند نقص جسمانی و وضعیت خاص ژنتیکی را باید علت کجروی اجتماعی و جرم دانست. از پیشگامان این نظریه می توان "سزار لمبروزو" جرم شناس ایتالیایی را نام برد. وی در قرن نوزدهم اولین کسی بود که با تحقیقات خود در کتابی به نام انسان بزهکار، جرم شناسی را پایه گذاری کرد. به نظر او تنها انسانهایی مرتکب جرم می شوند که از نظر زیست شناختی دارای نقص باشند. به این ترتیب این گونه افراد ذاتاً مجرم و بیمار به دنیا می آیند و در اصطلاح جانی بالفطره هستند. اینان از نظر شکل ظاهری به میمون شبیه می باشند ودارای پیشانی بلندف گونه های کشیده، دهان و گوشهای جلو آمده و چشمانی لوچ هستند.لمبروزو بعدها به خاطر انتقادات بسیاری که از کار او شد تا حدی نظریه خود را تعدیل کرده و به تأثیر محیط و رفتار نیز توجه کرد. با این وجود این نظریه هیچگاه از طریق روش آماری و داده های علمی تأیید نشد.

2- نظریه آیزیگ :آیزینگ اظهار می دارد که توارث می تواند عامل بسیار قوی در ارتکاب تبهکاری باشد. ضمناً وی اشاره می کند بین ویژگیهای شخصیتی چون برون گرایی و رفتار انحرافی رابطه وجود دارد.فرد برون گرا ماجراجو و مغرور است. سریعاً واکنش نشان می دهد، تمایل به پرخاشگری دارد، زود از کوره در می رود، احساسات وی در کنترلش نیست، او بدون تأمل و اندیشه عمل می کند در نتیجه مرتکب جرم می شود. 

3-تیپ شناسی شلدون:بار دیگر ارتباط بین تبهکاری و ویژگیهای زیستی در سالهای 1940 در مطالعات شلدون دیده شد. وی افراد را در سه تیپ بدنی چاق (آندومورف)، عضلانی (مزومورف) و استخوانی (اکتومورف) با لاغر قرار داده و پس از تحقیق و بررسی به این نتیجه رسید که کسانی که بدنی عضلانی دارند احتمال تبهکاری آنها از همه بیشتر است. زیرا اینگونه افراد زورگو، پرتوان و عصبی اند. افراد چاق معمولاً مهربان و آسایش طلبند و کسانی که استخوانی اند بسیار حساس و تا حدودی گوشه گیر هستند. بدین ترتیب وی به این نتیجه رسید که انحراف و تبهکاری از نوع بدن افراد ناشی می شود. یعنی افراد با توجه به اینکه چه نوع خصوصیات جسمی به ارث می برند منحرف و یا بهنجار خواهند بود.در حالی که نظراتی از این گونه هنوز هم طرفدارانی دارد اما این تحقیقات وسیعاً مورد انتقاد قرار گرفته است.

4- اختلالات کروموزومی:نظریه زیست شناختی دیگری که اخیراً ارائه گردیده علت ارتکاب جرم را به غیر طبیعی بودن نظام ژنتیکی فرد نسبت می دهد. از این دیدگاه مردانی که دارای یک یا چند کروموزوم اضافی Y هستند احتمال زیاد دارد که مرتکب جنایت شوند. روشن است کسانی که دارای اختلال کروموزومی بوده از نظر هوشی پائین بوده و یا دچار عقب ماندگی ذهنی هستند. این امر می تواند احتمال ارتکاب جرم توسط این گونه افراد را بالا ببرد.

5- یک سری از محققان دیگر نیز روی گروه خونی بزهکاران تحقیقاتی بعمل آوردند و به این نتیجه رسیدند که اکثریت بزهکاران از گروه خونی Bبوده و خیلی کم از گروه خونی A و به ندرت از گروه خونی O هستند.با این حال هیچ کدام از نظریه های زیست شناختی به تنهایی قادر به تبیین کجرویها نمی باشد بلکه باید به سایر علل روانی و اجتماعی نیز توجه کرد.

/ 0 نظر / 182 بازدید