کلید خودشناسی

مولانا صدها سال پیش زمانی که کتابهای روانشناسی امروزین نبوده

 گفته است :

گر در طلب لقمه نانی نانی     گر در طلب گوهر کانی کانی

این نکته رمز اگر بدانی دانی     هر چیز که اندر پی آنی آنی!

امروزه اگر آدمها می خواهند بدانند کی هستند دو بیت فوق می تواند

 شاه کلید خودشناسی و شناخت خویشتن باشد.

/ 0 نظر / 15 بازدید