دانش مداخله ای در مددکاری اجتماعی

در کتاب مددکاری فردی موثر نوشته فیشر این نظر که حرفه مددکاری اجتماعی باید تحت راهنمایی نظریه ای واحد قرار گیرد رد شده است. چنین رویکردی که کار عملی را بر اساس دانش نظری توجیه می کند اهمیت قابل ملاحظه ای برای تحقیق در روشها قائل است.فیشر بر تحلیل فرایند و برآیند هر دو تاکید دارد.نکته مهمی که فیشر بیان می کند این است که شناخت چرایی یا چگونگی ظهور مشکل لزوما دستاورد مناسبی برای تغییر دادن آن مشکل به دست نمی دهد.به نظر او برای تدوین راهنما جهت تغییر دادن مشکل، اصول و طرز عمل کاملاً متفاوتی نیاز است که وی این نوع دانش را دانش مداخله ای می نامد.

برگرفته از کتاب مددکاری فردی دکتر اقلیما

/ 0 نظر / 68 بازدید