قانون زندگی

قانون دانه به نوعی قانون زندگی است.خیلی ساده است هر

 چه بکاریم همان را درو می کنیم. ما نمی توانیم خار بکاریم و

سیب برداریم در صورتی می توانیم سیب برداریم که فقط سیب

 بکاریم.ضمنأ نباید فراموش کنیم  اگر باد بکاریم طوفان درو

خواهیم کرد.امید است برای فردای خود همیشه درختانی بکاریم

 که میوه هایش را دوست داریم!

/ 0 نظر / 15 بازدید