زبان حال مددکاران اجتماعی

اگر بتوانم از شکستن یک دل جلوگیری کنم

اگر بتوانم یک زندگی را از درد تهی سازم و یا رنجی را فرو نشانم

اگر بتوانم سینه سرخ مجروحی را کمک کنم تا دوباره به لانه خویش

 بازگردد،آنگاه زندگی ام بیهوده نبوده است . ( امیلی دیکسون )

و اگر بتوانم لبخندی را بر لب دوباره بنشانم

اگر بتوانم در دل نا امیدی نور امید پدید آورم

 اگر بتوانم دست افتاده ای را بگیرم

 اگر بتوانم ناتوانی را توانمند کنم

و اگر...

آن وقت زندگی دوباره خواهم یافت!

/ 0 نظر / 15 بازدید